Nim-3

三人版的 Nim 取石子游戏,取完的人为一位,他的下一人为三位。

先手三位的条件是每个二进制位的 1 的个数为 3 的倍数。

#include <cstdio>

const int MAXN = 1000005;

long long a[MAXN];
int cnt[63];

int main() {
  int n;
  scanf("%d", &n);
  for (int i = 0; i < n; i++) {
    scanf("%lld", &a[i]);
    for (int j = 0; j < 63; j++) cnt[j] += !!(a[i] & (1ll << j));
  }

  bool isC = true;
  for (int i = 0; i < 63; i++) if (cnt[i] % 3) {
    isC = false;
    break;
  }

  if (isC) {
    puts("C");
  } else {
    bool isA = false;
    for (int i = 0; i < n; i++) {
      bool flag = true;
      long long temp = 0;
      for (int j = 0; j < 63; j++) {
        int c = (cnt[j] - !!(a[i] & (1ll << j))) % 3;
        if (c == 1) {
          flag = false;
          break;
        }
        if (c == 2) temp |= (1ll << j);
      }
      if (flag && temp < a[i]) {
        isA = true;
        break;
      }
    }
    puts(isA ? "A" : "B");
  }

  return 0;
}

results matching ""

  No results matching ""