O(1) 取模乘

long long mul(long long a, long long b, long long p) {
    return (a * b - (long long) (a / (long double) p * b + 1e-3) * p + p) % p;
}

results matching ""

    No results matching ""