[Codeforces Hello 2019] D Makoto and a Blackboard

题目大意

给出一个数 nn,每次它会等概率地变为它的一个约数,求 kk 次操作后该数的期望,对 1,000,000,0071,000,000,007 取模。

1n10151 \leq n \leq 10^{15}

1k1041 \leq k \leq 10^4

题目链接

Codeforces Hello 2019 - D

题解

容易发现答案是关于 nn 的积性函数,则只需考虑 n=pq (p is prime)n = p^q ~ (p \text{ is prime}) 时的答案,记为 f(p,q,k)f(p, q, k),则有:

f(p,q,k)=1q+1i=0qf(p,i,k1)f(p, q, k) = \frac{1}{q + 1} \sum_{i = 0}^{q} f(p, i, k - 1)

通过预处理逆元和前缀和可以做到 O(qk)O(qk) (不预处理逆元也可以过)。

代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
#include <bits/stdc++.h>

const int MOD = 1000000007;

long long qpow(long long a, long long n) {
long long res = 1;
for (; n; n >>= 1, a = a * a % MOD) if (n & 1) res = res * a % MOD;
return res;
}

long long inv(long long x) {
return qpow(x, MOD - 2);
}

const int MAXK = 10005;

std::queue<std::pair<long long, int> > q;

long long calc(long long p, long long n, long long k) {
static long long f[2][MAXK];
for (int i = 0; i <= n; i++) f[0][i] = qpow(p, i);

int curr = 0, last = 1;
for (int i = 0; i < k; i++) {
for (int j = 1; j <= n; j++) {
f[curr][j] += f[curr][j - 1];
f[curr][j] >= MOD ? f[curr][j] -= MOD : 0;
}
curr ^= 1, last ^= 1;
for (int j = 0; j <= n; j++)
f[curr][j] = f[last][j] * inv(j + 1) % MOD;
}

return f[curr][n];
}

int main() {
long long n;
int k;
scanf("%lld %d", &n, &k);

long long temp = n;
for (long long i = 2; i * i <= temp; i++) if (temp % i == 0) {
int k = 0;
while (temp % i == 0) {
++k;
temp /= i;
}
q.emplace(i, k);
}
if (temp > 1) q.emplace(temp, 1);

long long ans = 1;
while (!q.empty()) {
auto u = q.front();
q.pop();

long long t = calc(u.first, u.second, k);
ans = ans * t % MOD;
}

printf("%lld\n", ans);

return 0;
}