[Codeforces Hello 2019] F Alex and a TV Show

题目大意

维护 nn 个可重集,有 qq 次操作,操作有四种:

  • 1 x v :让第 xx 个集合变为 {v}\{v\}
  • 2 x y z :让第 xx 个集合变为第 yy 个集合与第 zz 个集合的并(因为是可重集,所以指的是直接合在一起)
  • 3 x y z :让第 xx 个集合变为第 yy 个集合与第 zz 个集合的积,定义 A×B={gcd(a,b)aA,bB}A \times B = \{\gcd(a, b) \mid a \in A, b \in B\}
  • 4 x v :询问 vv 在第 xx 个集合中出现的次数,对 22 取模

1n1051 \leq n \leq 10^5

1q1061 \leq q \leq 10^6

1v7,0001 \leq v \leq 7,000

题目链接

Codeforces Hello 2019 - F

题解

考虑到询问只对 22 取模,再观察数据范围,意识到复杂度应该是 O(qv/32)O(qv / 32) ,考虑用 bitset 表示每一个集合,此时发现无法快速地完成操作三。

考虑存储约数而非数本身,则操作三就是两个 bitset 的按位与。通过预处理,前三个操作都可以做到 O(v/32)O(v / 32) 了,考虑如何快速回答询问。

f(x)f(x) 表示在原集合中 xx 的出现次数,g(x)g(x) 表示 xx 作为因子出现的次数(即转化后的集合中出现的次数),有:

g(d)=dnf(n)g(d) = \sum_{d \mid n} f(n)

则:

f(d)=dng(n)μ(nd)f(d) = \sum_{d | n} g(n) \mu(\frac{n}{d})

通过预处理,所有操作均可做到 O(v/32)O(v / 32)

代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
#include <bits/stdc++.h>

const int MAXN = 100005;
const int MAXV = 7005;

std::bitset<MAXV> bs[MAXN], num[MAXV], dv[MAXV];

void init() {
for (int i = 1; i < MAXV; i++) for (int j = i; j < MAXV; j += i) num[j][i] = 1;

static bool mu[MAXV];
for (int i = 1; i < MAXV; i++) {
mu[i] = true;
for (int j = 2; j <= i; j++) if (i % j == 0) {
mu[i] = (i / j % j == 0) ? false : mu[i / j];
break;
}
}

for (int i = 1; i < MAXV; i++) for (int j = 1; i * j < MAXV; j++) dv[i][i * j] = mu[j];
}

int main() {
init();

int n, q;
scanf("%d %d", &n, &q);

while (q--) {
int op, x;
scanf("%d %d", &op, &x);

if (op == 1) {
int v;
scanf("%d", &v);
bs[x] = num[v];
} else if (op == 2) {
int y, z;
scanf("%d %d", &y, &z);
bs[x] = bs[y] ^ bs[z];
} else if (op == 3) {
int y, z;
scanf("%d %d", &y, &z);
bs[x] = bs[y] & bs[z];
} else {
int v;
scanf("%d", &v);
putchar(((bs[x] & dv[v]).count() & 1) + '0');
}
}
puts("");

return 0;
}