[Codeforces Round 549] Div1-C/Div2-F U2

题目大意

平面上任意两个横坐标不同的点可以确定一条形如 y=x2+bx+cy = x^2 + bx + c 的抛物线。现给出平面上的 nn 个点,以它们建出尽可能多的此种抛物线,使得任意一个点不在某个抛物线的上方(在线上不计)。

1n100,0001 \leq n \leq 100,000

xi,yi1,000,000|x_i|, |y_i| \leq 1,000,000

题目链接

Codeforces Round 549 - Div1-C/Div2-F

题解

对式子进行移项,得 yx2=bx+cy - x^2 = bx + c,即把所有点改成 (xi,yixi2)(x_i, y_i - x_i^2),求它们的一个上凸包。

记得对相同横坐标的点只取纵坐标最大的一个,因为要求横坐标不同的点才能构成抛物线。

代码

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
#include <cstdio>
#include <algorithm>

const int MAXN = 100005;

struct Point {
long long x, y;

Point() {}
Point(long long x, long long y) : x(x), y(y) {}

Point operator-(const Point &rhs) const { return Point(x - rhs.x, y - rhs.y); }
friend long long cross(const Point &a, const Point &b) { return a.x * b.y - a.y * b.x; }
} P[MAXN], ch[MAXN];

int getConvexHull(int n) {
std::sort(P, P + n, [](const Point &a, const Point &b) {
return a.x == b.x ? a.y < b.y : a.x < b.x;
});
int p = 0;
for (int i = 0; i < n; i++) if (i == n - 1 || P[i].x != P[i + 1].x) P[p++] = P[i];
int m = 0;
for (int i = 0; i < p; i++) {
while (m > 1 && cross(ch[m - 1] - ch[m - 2], P[i] - ch[m - 2]) >= 0) --m;
ch[m++] = P[i];
}
return m;
}

int main() {
int n;
scanf("%d", &n);
for (int i = 0; i < n; i++) {
scanf("%lld %lld", &P[i].x, &P[i].y);
P[i].y = P[i].y - P[i].x * P[i].x;
}
int ans = getConvexHull(n) - 1;
printf("%d\n", ans);

return 0;
}